| امروز چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰ |
سرخط خبرها:

معرفی مقاله؛


ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان

مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان به قلم رضا عیسی نیا، هیات علمی گروه علوم سیاسی، در فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان به قلم رضا عیسی نیا، هیات علمی گروه علوم سیاسی، در فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی منتشر شده است.

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﻛﺮده در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮیِ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰِ ﭘﺎﺗﻨﺎم- ﻳﻌﻨﻰ رژﻳﻢ ﻫـﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ- و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشِ آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰِ ﻧﻘﺸﻪ راه، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻰ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﭼﻬـﺎر دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤـﺎد در ﺳـﻄﻮح ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻄﺢ رﺟﺎل و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎﻳﻰ ﺑـﺮای ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﻰ  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻰ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟـﺪی ﺗـﺮی در ﺑﺨـﺶ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
 در مقدمه این مقاله می خوانیم:
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎدی ﻳـﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻰ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣـﺎﻟﻰ ﻳـﺎ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳـﺖ ، اﻣﺮوزه از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻰ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳـﻰ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻘﻴـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ، ﻳﻌﻨـﻰ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ، ﻣﺎﻟﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﻧﻬﺎ را اﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارد، ﻣﻰ ﺗﻮان اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺗﺪاوم ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻰ را اﻳﻔـﺎ ﻣﻰ ﻛﻨـﺪ؟اﮔﺮ ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺷﺎﻣﻞ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻳﻜﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻨﻴﻢ، اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳـﺮان، اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﺷﺨﺎص رﺟﺎل ﺳﻴﺎﺳﻰ(، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻋﺘﻤـﺎد ﭼـﻪ اﻧـﺪازه در ﺗﺪاوم ﭘﺎﻳﺪاریِ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟ از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻣﺘﺨﺬ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﺎﺗﻨﺎم ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ رژﻳﻢ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺷـﻬﺮوﻧﺪان دوﻟـﺖ را ﻣﻘﺼـﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﻧﺴــﺖ و ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻰ در ﺣــﻞ اﻣــﻮر و ﻣﺸــﻜﻼت ﻧﺨﻮاﻫﻨــﺪ ﻛــﺮد و از ﻃــﺮف دﻳﮕــﺮ، دوﻟــﺖ ﺑــﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از راه زور و اﺟﺒﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮش، ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻬﺮه ﺧﻴّﺮ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎری ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﭼﻬﺮه اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ و ﭼﻬﺮه ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻳـﺎ ﻣﻜّـﺎر  ﺑﻬﺮه ای ﻧﺤﻮاﻫﺪ ﺑﺮد. از اﻳﻦ رو، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪن وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ و ﻋـﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺷﺎن، دوﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮآﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻰ اﻋﺘﻤﺎدی ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﺶ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ ﭼﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی دوﻟـﺖ ﺑـﺪﺑﻴﻦ ﺷـﺪه و او را از ﺧـﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﻧﺴـﺖ و ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد، ﺳﺒﺐ زوال ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻛـﺮده ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻓﻮق را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ ﻧﻘﺸﻪ راه، در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ: روﻧﺪﻫﺎ و ﭘﻴﺸﺮان ﻫﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﻰ اﻋﺘﻤﺎدی، ﭘﻮﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻳﻨـﺪه ﻣﻄﻠـﻮب  و ﻣﺘﺼﻮر از اﻋﺘﻤﺎد در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ. آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫـﻰ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮای ﺗـﺪاوم ﭘﺎﻳـﺪاری ﻧﻈـﺎم ﺳﻴﺎﺳـﻰ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﻰ اﻳـﺮان، ﺧﻄﺮﻫـﺎ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ؛ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ را در ﺣﻮزۀ ﻓﻘـﺪان ﻳـﺎ ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ ﻛﺮده و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻢ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻰ اﻋﺘﻤﺎدی، ﻓﻘﺪان اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.


 مقاله در سایت مجله قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

کد خبر : 75762
تاريخ ثبت خبر : 8 سپتامبر 2018
ساعت بارگزاری خبر : 12:38
برچسب‌ها:, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)