| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ |
سرخط خبرها:

معرفی استاد؛


دکتر محمد تقی ایمان

دکتر محمد تقی ایمان هم اکنون ریاست دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، سردبیری فصلنامه روش شناسی علوم انسانی و عضویت کمیسیون ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی را به عهده دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دکتر محمد تقی ایمان، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز است که تخصصش روش‌شناسی علم در حوزه علوم انسانی است. وی هم اکنون ریاست دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، سردبیری فصلنامه روش شناسی علوم انسانی و عضویت کمیسیون ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی را به عهده دارد.

 • آثار:

کتاب:

 • تألیف کتاب، مبانی پارادایمی روش‌شناختی تحقیقات کمی و کیفی در علوم انسانی، قم ، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • ترجمه کتاب، رهیافت‌های تحقیقات اجتماعی، نورمن بلیکی، قم ، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • تألیف کتاب، فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۱.
 • تألیف کتاب، روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم ، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۱.
 • تألیف کتاب، روش‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، قم ، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۲.
 • تألیف کتاب، مقایسه مؤلفه‌های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم‌سالاری اسلامی، تهران: الگوی پیشرفت. ۱۳۹۳.
 • ترجمه کتاب، ماهیت روش‌شناسی تحقیق، جان جانکر، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۹۵
 • تألیف کتاب، ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۹۲٫

مقالات:

 • رساله دکتری: آگاهی طبقاتی در ایران، ۱۳۷۴٫
 • رساله کارشناسی ارشد: بررسی عوامل مؤثر در سازگاری مهاجرین، ۱۳۶۹٫
 • مهاجرت در کشورهای جهان سوم، نشریه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۷٫
 • جامعه‌پذیری سیاسی، نشریه تحقیق دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۸٫
 • مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی جنگ، نشریه علوم انسانی دانشگاه تبریز، ۱۳۷۰٫
 • بررسی روش‌شناسی‌های تحقیق، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۱۳۷۶ (انگلیسی).
 • اصول روش‌شناختی در تحقیقات علمی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ۱۳۷۷٫
 • رفتار انتخاباتی و مشارکت مردم در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره ۴-۱۲۳، ۱۳۷۶٫
 • بیگانگی سازمانی و مدیریت، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ۱۳۷۷.
 • ارزیابی نظری روایی معرفت علمی علوم انسانی در ایران، مجله دانشکده، ادبیات، علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۷٫
 • تنگناهای روش‌شناختی در تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۸٫
 • بررسی و ارزیابی رویکرد کمی و کیفی تحقیق در پژوهش رسانه‌ها، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،۱۳۸۱٫
 • قوم‌نگاری در رویکردهای کمی و کیفی تحقیق، سالنامه پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، جلد اول، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱٫
 • بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز، مجله دانشکده ادبیات و علوم  انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۰٫
 • طراحی تشکیلات مشارکت‌های مردمی در آموزش‌وپرورش، مجله تعلیم و تربیت، وزارت آموزش‌وپرورش،۱۳۸۰٫
 • بررسی عوامل مؤُثر بر همسرگزینی در شهر شیراز، فصلنامه جمعیت، ثبت‌احوال،۱۳۸۰٫
 • بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سازمانی در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقاله برگزیده سال ۱۳۸۱٫
 • بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سازمانی در ایران، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۴٫
 • بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر هویت اجتماعی زنان: موردمطالعه شهر شیراز، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا،۱۳۸۲٫
 • بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر هویت دینی جوانان در شیراز، مجله علمی پژوهشی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱  .
 • بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر رضایت‌مندی سیاسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی      دانشگاه شیراز، ۱۳۸۵٫
 • بررسی و ارزیابی آگاهی سازمانی کارکنان، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷٫
 • بررسی عوامل مؤُثر بر تعهد سازمانی، مجله علوم اجتماعی و انسانی      دانشگاه  شیراز، ۱۳۸۷٫
 • بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۳٫
 • بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر بیگانگی زنان، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. ۱۳۸۶٫
 • ارزیابی روش‌شناختی توسعه معرفت علمی علوم انسانی در ایران، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ۱۳۸۶٫
 • مقایسه مبنای پارادایمی مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.۱۳۸۶٫
 • بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتار جمعی، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۳٫
 • بررسی تأثیرات مجازات مواد مخدر، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ۱۳۸۴٫
 • فرایند و پیامدهای نوسازی، نامه انسان‌شناسی، ۱۳۸۳٫
 • فرهنگ فقر، حاشیه‌نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه، مجله پژوهشی  علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۴ .
 • تحقیق اقدامی مشارکتی، روش‌شناسی علوم انسانی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵٫
 • بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر انتظارات اجتماعی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲، ۱۳۸۴٫
 • فرا تحلیل، روش‌شناسی علوم انسانی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۶٫
 • ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمان‌های غیردولتی. رفاه اجتماعی، ۱۳۸۵٫
 • خشونت شوهران علیه زنان، Women Studies، ۱۳۸۶ (انگلیسی).
 • ارزش فرزندان نزد والدین، Sociation Today،  2007(انگلیسی)
 • بررسی تطبیقی مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی، نامه پژوهش فرهنگی، ۱۳۸۲٫
 • فرهنگ پذیری ایرانیان در استرالیا، Sociation Today،۲۰۰۸، (انگلیسی).
 • تکنیک زاویه‌بندی. فصلنامه حوزه و دانشگاه،۱۳۸۷٫
 • تأثیر تعلیم و تربیت جدید، Quality and Quantity (ISI)، ۲۰۰۹، (انگلیسی).
 • تأثیر حمایت اجتماعی، Journal of Population، ۲۰۰۷، (انگلیسی).
 • تأثیر مذهب بر مسئولیت اجتماعی، Interdisciplinary Journal of Religious. 2009 (انگلیسی).
 • عوامل مؤثر بر نگرش والدین،Journal of Iranian Social، ۲۰۰۸، (انگلیسی).
 • بررسی رابطه راهبردهای فرهنگ پذیری، مجله جامعه‌شناسی کاربردی  دانشگاه اصفهان، ۱۳۳۸.
 • بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر اثربخشی الگوی حل مسا له، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۷٫
 • بازسازی معنایی پیامدهای تغییرات، رفاه اجتماعی، ۱۳۸۷٫  
 • بررسی تأثیرات مجازات مجرمین، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ۱۳۸۵٫
 • روش‌شناسی نظریه بنیادی، روش‌شناسی علوم انسانی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷٫
 • ارزیابی پارادایمی انسان،  روش‌شناسی علوم انسانی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷٫
 • بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی، ۱۳۸۷٫
 • حل مسئله در گروه، فصلنامه جمعیت، ثبت‌احوال ۱۳۸۱.
 • بررسی ارزش‌های دینی و بهداشت روانی، فصلنامه جمعیت، ثبت‌احوال، ۱۳۸۵.
 • تبیین جامعه‌شناختی گرایش نوجوانان، جوانان و مناسبات نسلی، ۱۳۸۶٫
 • بررسی روش‌شناسی هربرت بلومر، روش‌شناسی علوم انسانی، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸٫
 • رابطه بین عوامل اجتماعی- اقتصادی و رضایت‌مندی از مراکز تنظیم خانواده،Sociation Today،   2010(انگلیسی).
 • مدل‌سازی تعیین‌کننده‌های اجتماعی بر پروژه‌های توسعه کشاورزی، Environmental Impact Assessment Review, 2010, (ISI)، (انگلیسی).
 • بررسی اوقات فراغت و هویت جوانان، Quantity and Quality, 2010 (ISI) (انگلیسی).
 • روش‌شناسی علوم اجتماعی در اسلام، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره ۶۳، ۷-۲۹٫
 • جستاری در جهان‌بینی و علم، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۴۰، ۷-۳۱٫
 • مبانی روش‌شناختی تحقیق میدانی، پژوهش، شماره ۴۰، ۵-۳۱٫
 • تحلیل کیفی پیوند فراغت و هویت در میان دانش آموزان دبیرستانی شیراز، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه مشهد، ۱۳۸۹٫
 • نگاهی روش شناسانه بر تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی بافت قدیم شهر، فصلنامه مطالعات شهری، دانشگاه آزاد واحد دهاقان، ۱۳۹۰٫
 • معیارهای اخلاق در پژوهش‌های علوم انسانی، اخلاق در علوم و فناوری، انجمن ایرانی  اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳۹۰٫
 • تحلیل محتوای کیفی، پژوهش، ۱۳۹۰، ص: ۱۵-۴۴٫
 • ساختار شناختی کنشگران، جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۱، ص: ۱۵۳-۱۷۷٫
 • بررسی فردگرایی روش‌شناختی، جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۱، ص: ۱-۱۸٫
 • بررسی شیوه‌های فرهنگی مقابله، مجله روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۰، ص: ۱۱۳-۱۴۰٫
 • مسئولیت اجتماعی جوانا ن و احساس امنیت، فصلنامه امنیت اجتماعی، ۱۳۹۰: ص:۱۱۷-۱۲۴٫
 • تعهد سازمانی در سازمان‌های غیردولتی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ۱۳۹۰، ص: ۱-۲۸
 • مسئولیت اجتماعی علم در اسلام، روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۹۰، ص: ۵۹-۸۸٫
 • ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعه، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ۱۳۹۰، ص: ۲۸۴-۲۹۹٫
 • زنان، مزاحمت و واکنش، مجله جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۹۰: ۶۳-۹۳٫
 • تأثیر اشتغال زنان بر ساختار توزیع قدرت در خانواده، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، ۱۳۹۱، ۱۹:۱-۲۶٫
 • سنجش میزان رضایت از زنگی ساکنان مسکن مهر، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، ۱۳۹۱، ۵: ۱-۳۲٫
 • آسیب‌شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران، راهبرد فرهنگ، ۱۳۹۱، ۱۹: ۲۷-۵۲٫
 • مصرف رسانه و هویت اجتماعی جوانان، فصلنامه توسعه اجتماعی، ۱۳۹۱، ۱: ۴۷-۶۸٫
 • رابطه هویت ملی و سرمایه اجتماعی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر،۱۳۹۲، ۲۲:۱-۲۶٫
 • هویت اسلامی و هویت‌های رقیب، تحقیقات فرهنگی، ۱۳۹۲، ۱: ۱۲۷-۱۴۸٫
 • مقایسه بین نسلی سرمایه‌های، نشریه زن در توسعه و سیاست، ۱۳۹۲، ۴: ۵۰۹-۵۳۰٫
 • نقش معیارهای اخلاقی در جامعه‌شناسی کاربردی، جامعه‌شناسی کاربردی، ۱۳۹۲، ۵۲: ۸۵-۱۰۲٫
 • اعتبار یابی ابزار سنجش جهت مسئولیت اجتماعی، Journal of medical Ethics and history of medicine, 2014, (ISI)، (انگلیسی).
 • جهت‌گیری مذهبی و رضایت زناشویی، Journal of Iranian studies, 2015, (ISC)، (انگلیسی).
 • کیفیت و دامنه صدای هم نوع در تعامل پزشک و بیمار، فصلنامه اخلاق زیستی، ۱۳۹۳، ۱۲: ۱۰۱-۱۲۷٫
 • بررسی تأثیر کیفیت شبکه اجتماعی بر عاطفه اجتماعی، مجله تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، ۱۳۹۴، ۲۰: ۳۵-۵۲٫
 • چگونه سیستم پزشکی ایران مسئولیت‌پذیر می‌شود. Iran J Med Sci, July, 2015,Vol 40, No 4. (انگلیسی- Pubmed, Isc).
 • مردم‌نگاری انتقادی از تعامل دکتر و بیمار در منطقه جنوب ایران، Indian Journal of Medical Ethics, April 2016, No 16. (انگلیسی- ISI).
 • تبیین جامعه‌شناختی از رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و تحمل‌پذیری دانشجویان،    IJBPAS, 2016, 5(7)(انگلیسی- ISI).
 • مردم‌نگاری شهری، مجله مطالعات جامعه‌شناسی شهری، ۱۳۹۴، شماره ۱۷: ۱-۳۰
 • استراتژی گفتگو در تعامل پزشک با بیمار، مجله علوم پزشکی رازی، ۱۳۹۴، ۲۲٫
 • یک الگوی پارادایمی از رابطه جوان و رسانه، مجله رسانه و فرهنگ، ۱۴۹۴: ۱-۲۰
 • تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تمایل دختران نوجوان بر بزهکاری، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،  1394، ۱-۱۲٫
 • درک معنایی زنان منطقه عسلویه، زن در توسعه و سیاست، ۱۳۹۴، ۱-۲۲٫
 • موضوع‌های تحقیق

 •         مدل‌های روش‌شناختی علم
 •         مدل پارادایمی انسان
 •         آسیب‌شناسی معرفت علمی در ایران
 •         جوانان و تحقیقات کیفی
 •         سبک زندگی
 •         رئالیسم مفهومی- خلاقانه

نشانی الکترونیکی دکتر محمد تقی ایمان iman@shirazu.ac.ir است.

 

انتهای پیام/

کد خبر : 45483
تاريخ ثبت خبر : 29 آوریل 2017
ساعت بارگزاری خبر : 10:37
برچسب‌ها:, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)