| امروز پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ |
سرخط خبرها:

معرفی استاد؛


دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند

حسین صمصامی در دولت نهم به مدت دو سال دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و مدت کوتاهی نیز سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه ، حسین صمصامی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که با موضوع «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» پایان نامه دکترای خود را به راهنمایی دکتر محمد ناصر شرافت جهرمی دفاع کرده است.
وی درس پول و بانکداری را در این دانشگاه به دانشجویان ارائه می کند. صمصامی در دولت نهم به مدت دو سال دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و مدت کوتاهی نیز سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

تحصیلات دانشگاهی

دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران

دروس ارائه شده نیمسال جاری

 -1اقتصاد کلان (کارشناسی)
۲- اقتصاد کلان ۲ (کارشناسی)
۳- تجارت بین الملل (کارشناسی)

دروس ارائه شده قبلی

 1. اقتصاد کلان (کارشناسی)
 2. اقتصاد کلان ۲ (کارشناسی)
 3. اقتصادکلان (۱) (کارشناسی)
 4. اقتصادکلان (۲) (کارشناسی)
 5. بانکداری اسلامی (کارشناسی)
 6. پول وبانکداری (کارشناسی)
 7. تجارت بین الملل (کارشناسی)
 8. اقتصاد ایران (کارشناسی ارشد)
 9. تجارت بین الملل (کارشناسی ارشد)
 10. مالیه بین الملل (کارشناسی ارشد)

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، بررسی امکان سنجی تحقق مطالبات معوق در بانکداری بدون ربا ، معرفت اقتصاد اسلامی، نسخه ۱۶، صفحات:۳۹-۶۰، ۱۳۹۶.
 2.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر عرضه پول ، اقتصاد مالی، نسخه دوم، صفحات:۵-۳۳، ۱۳۹۵.
 3.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، پ. داودی، ه. امیری جاوید، مقایسه اثر بخشی رشدنقدینگی بر تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال با حباب بازار دارایی ها ، مجله تحقیقات اقتصادی، نسخه ۵۱، صفحات:۴۵۷-۴۹۲، ۱۳۹۵.
 4.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ک. حیدری، ب. رحمتی، ت ثیر ساختار مالکیت بر بهره وری نیروگاه های صنعت برق کشور ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، نسخه ۱۲، صفحات:۴۷-۷۳، ۱۳۹۵.
 5.     ف. اسماعیلی صدرآبادی، ح. صمصامی مزرعه آخوند، بررسی اثر گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی ، اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، نسخه ۱۳، صفحات:۳۱-۴۷، ۱۳۹۵.
 6.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، س. یحیایی، تاثیر مالکیت بر بهره وری بنگاه ها ، پژوهشنامه اقتصاد کلان، نسخه ۱۰، صفحات:۱۰۱-۱۱۶، ۱۳۹۴.
 7.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ف. کیانپور، بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی ، معرفت اقتصاد اسلامی، نسخه ۱۳، صفحات:۱۰۹-۱۳۰، ۱۳۹۴.
 8.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، هزینه های خلق پول در نظام بانکداری متعارف و راهکار تامین مالی اسلامی ، پژوهشنامه اقتصادی، صفحات:۷۱-۱۰۳، ۱۳۹۳.
 9.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ف. احمدلو، س. عظیمی ، مقایسه تاثیر تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم ، نظریه های نوین اقتصادی، صفحات:۱۱-۳۶، ۱۳۹۳.
 10.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، م. پورکاظمی، ف. انصاری، قاعده پولی بهینه و جبران آثار منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر توزیع درآمد ، نظریه های نوین اقتصادی، صفحات:۱۱-۳۰، ۱۳۹۳.
 11.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران ، صفحات:۶۱-۸۴، ۱۳۹۱.
 12.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ا. توکلی، اثر اجرای بانکداری بدون ربا بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران ، معرفت اقتصاد اسلامی، نسخه ۳، صفحات:۷۷-۹۶، ۱۳۹۱.
 13.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ا. حسن زاده، اندازه گیری تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی برق ( مطالعه موردی استان های تهران، یزد، اصفهان و فارس ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، نسخه ۹، صفحات:۷۱-۹۹، ۱۳۹۱.
 14.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ع. داغمه چی فیروزجایی، اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها (با تاکید بر نرخ تعرفه ، پژوهشنامه اقتصادی(پژوهشکده امور اقتصادی)، نسخه ۱۲، ۱۳۹۱.
 15.     ع. هلالی، ح. صمصامی مزرعه آخوند، The survey of asymmetric effects of oil revenues on production and prices in Iran ، صفحات:۵۶-۸۰، ۱۳۹۱.
 16.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ر. امیرجان ، بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، نسخه ۱۹، ۱۳۹۰.
 17.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ع. هلالی، بررسی عدم تقارن اثر درآمدهای نفتی بر سطح تولید و قیمت در ایران ، نسخه ۲، صفحات:۲۵-۵۱، ۱۳۹۰.
 18.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، م. خزاعی، بررسی اثر خصوصی سازی بر بهره وری ، دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد تطبیقی، نسخه ۱، ۱۳۹۰.
 19.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، م. ناظم ، تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر صادرات صنعتی در ایران ، سیاست گذاری اقتصادی، نسخه ۳، ۱۳۹۰.
 20.     م. پورکاظمی، ح. صمصامی مزرعه آخوند، ث. افتخارزاده، مزیت سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاورزی با استفاده از شاخص های مختلف ، اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق شهید بهشتی)، ۱۳۹۰.
 21.     م. پورکاظمی، ح. صمصامی مزرعه آخوند، خ. ابراهیمی قوام آبادی، اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، نسخه ۲۶، صفحات:۱-۲۶، ۱۳۹۰.
 22.     م. شرافت جهرمی، ا. کریمی راهجردی، ح. صمصامی مزرعه آخوند، برآورد تولید بهینه ی نفت خام ایران و سرمایه گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله ، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، ۱۳۹۰.
 23.     ح. سعید زاده یزدی، ح. صمصامی مزرعه آخوند، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ، اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق شهید بهشتی)، نسخه ۱، صفحات:۲۳-۳۹، ۱۳۸۹.
 24.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی ، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی، نسخه ۲، صفحات:۵۳-۷۴، ۱۳۸۹.
 25.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، ربا و مشکلات اقتصاد ایران ، معرفت اقتصادی، نسخه ۱، صفحات:۱۱۳-۱۴۱، ۱۳۸۸.
 26.      ح. صمصامی مزرعه آخوند، اثر پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول ، اقتصاد و تجارت نوین، نسخه دوم، صفحات:۱۰۲-۱۱۷، ۱۳۸۵.
 27.     س. صدر، ح. صمصامی مزرعه آخوند، ع. عرب مازار، ب. انصاری، الگویی برای بانکداری بدون ربا ، اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق شهید بهشتی)، ۱۳۷۴.

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی از نظریه تا عمل اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی(از نظریه تا عمل)، ۱۳۹۵.
 2.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی(از نظریه تا عمل)، ۱۳۹۵.
 3.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی ارزش افزوده بخش صنعت هفتمین کنگره انجمن مهندسین متالوژی ایران، ۱۳۸۲.
 4.     س. صدر، ع. عرب مازار، ح. صمصامی مزرعه آخوند، الگوی انتخاب ترکیب بهینه وجوه سرمایه گذاری در قالب عقود شرعی چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ۱۳۷۲.
 5.     ح. صمصامی مزرعه آخوند، چرایی اقتصاد مقاومتی و اقدامات دولت .

کتاب‌های تالیفی و تصنیفی

 1.     به سوی حذف ربا از سوی نظام بانکی، دانایی توانایی، تهران، ۱۳۸۹، شابک:۹۷۸۶۰۰۵۹۲۵۰۳۶.
 2.     به سوی حذف ربا از نظام بانکی، انتشارات دانایی توانایی، تهران، ۱۳۸۹، شابک:۹۷۸۶۰۰۵۹۲۵۰۳۶.
 3.     اقتصاد پول و بانکداری، تهران، ۱۳۸۸، شابک:۹۶۴-۴۵۷-۱۵۴-۱.

کتاب‌های ترجمه

 1.     اقتصاد بین الملل تئوری و سیاست جلد اول: تجارت بین الملل، تهران، ۱۳۹۴، شابک:۹۷۸۹۶۴۴۵۷۳۱۰۱.
 2.     اقتصاد بین الملل (تئوری و سیاست)_تجارت بین الملل، تهران، ۱۳۸۴، شابک:۱-۱۰۶-۴۵۷-۹۶۴.

انتهای پیام/

کد خبر : 70782
تاريخ ثبت خبر : 8 جولای 2018
ساعت بارگزاری خبر : 12:12
برچسب‌ها:, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)