| امروز شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:


بررسی گفتمانهای الگوی کارآمدی و پیشرفت متعالی در حکمت صدرایی

نشست الگوی کارآمدی مدنی متعالی با ارائه دکتر علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، شصت و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع الگوی کارآمدی مدنی متعالی با ارائه دکتر علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در ادامه گزارشی از این نشست از نظر شما می گذرد:

مقدمه

اسفار چهارگانه به ویژه سفر چهارم، مبدأ و معاد، شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه، مظاهر الهیه، … گفتمان های مکمل الگوی کارآمدی و شکوفایی(پیشرفت) مدنی؛ اجتماعی و سیاسی می باشند. فرضیه: کارایی و کارآمد؛ بهره ور و اثربخشی نیروها و نهادهای کار مدنی، آغاز و محوریت عزیمت آن است.

توضیح فرضیه:

سیر و کارامدی که از فطرت خدایی و خداجوی انسانی آغاز شده و سرچشمه گرفته تا مرز کمال مدنی فراز می رود. مراد شکوفایی و شکوه رسا و سازوار ذاتی و درون زادی مدنی است. برآمد آن تحقق کرامت و تحصیل سعادت؛ آسایش بدنی و آرامش می باشد. منظور (تعیش) به زیستن مدنی متعالی یا فاضلی(فرای معیشت؛ زیست مدنی) می باشد. روش: تحلیل متن و محتوایی مبدأ و معاد(و حسب مورد شواهد ربوبیه). به ویژه فن دوم.کیفیت تربیت متعالی، مقاله چهارم. نبوات دینی مدنی، فصول۱۲-۶.

 پیش درآمد

اول.کارایی؛ بهره وری و اثربخشی نیروهای کار

الف.انسان مدنی کارآمد – کارآمدی انسان مدنی:

اول.مشارکت مدنی: تمدن(سازی)، دوم. تعاون مدنی و سوم.اجتماع مدنی(گذاری – پذیری)

«أن الإنسان مدنی بالطبع لا ینتظم (باب افتعال یعنی مشارکت و صیغه مضارع یعنی استمرار) حیاته إلا بتمدن و اجتماع و تعاون، لأن نوعه لم ینحصر فی شخص، و لا یمکن وجوده بالانفراد»(المبداء و المعاد؛ ص۴۸۹)؛ «انسان مدنی الطبع است، یعنی (ضرورت زندگی مدنی و سببش این بوده که) حیاتش منتظم نمی گردد مگر به؛ اول.تمدن (توسعه همه جانبه) و دوم.تعاون (تقسیم کار و تبادل مدنی) و سوم.اجتماع (همزیستی مدنی). زیرا نوعش منحصر در فرد نیست و وجودش به انفراد ممکن نیست»(مبداء و معاد؛ ص۳۵۹).

ب.راهنمایی و رهبری راهبردی کارآمد دینی مدنی

فصل هشتم. شاخصه ها(صفات) سیاستگذاری راهبردی کارآمد – کارآمدی سیاستگذاری(مبدأ و معاد: صص۴-۵۶۳)

فصل نهم. شاخصه ها(صفات) سیاستمداری راهبردی کارآمد – کارآمدی سیاستمداری(مبدأ و معاد: صص۶-۵۶۵)

دوم.کارآمدی؛

بهره وری و اثربخشی نهادین نهادها بویژه فرانهاد راهبردی و فرابردی دولت و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

الف.۱٫ظهور دین خدا، ۲٫آموزش طریق حق، ۳٫هدایت صراط مستقیم(سیاست راهبردی متعادل و متعالی)

«وجود پیغمبر ضرور است، و بیان آنکه واجب است اعتقاد به او و به اینکه خدا او را فرستاده است تا اینکه؛ ۱٫دین خدا را ظاهر گرداند و ۲٫طریق حق را به مردم بیاموزد و ۳٫ به صراط مستقیم هدایت نماید»(همان؛ ص۵۵۷).

ب.۱٫همگرایی مدنی، ۲٫تشکل مدنی، ۳٫قرارداد مدنی

«پس؛ ۱٫اعداد متفرقه و ۲٫احزاب مختلفه و ۳٫انعقاد بلاد در تعیشش ضرور است»(همان).

درآمد

یکی.مراتب سه گانه کارآمدی:

الف.کارآمدی زیرساختی

کارآمدی نظام ارزشی، بینش و منشی درونی:

کارآمدی راهبرد زیرساختی

یکی.۱٫قانون مدنی(قانونمندی؛ قانونداری- قانونمداری)دینی/ شریعت، ۲٫عدالت مدنی، ۳٫نظام مدنی(نظام مندی)

«در معاملات و مناکحات و جنایات به ۱٫قانونی محتاج می باشند و که عامه خلق به آن رجوع نمایند. و بر طبق آن قانون به ۲٫عدل حکم نمایند. و الا( در غیر این سبب) جمع فاسد و ۳٫نظام مختل می گردد، زیرا هر احدی مجبول است به جلب آنچه رغبت و احتیاج به آن دارد و بر کسی که در آن چیز مزاحم او گردد غضب می کند. و آن قانون شرع است» (همان).

دیگری.۱٫سیاست گذاری مدنی، ۲٫سنتگذاری-مداری، ۳٫عبادت گذاری مدنی۴٫زیارت گذاری مدنی۵٫عبادت گذاری اجتماعی مدنی

۱٫ «معین(ترسیم) کند از برای مردم منهجی(سیاستی) را که به سلوک آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد.

۲٫سنت قرار دهد از برای ایشان طریق را که وصول به جوار خدا به واسطه آن حاصل شود و بیاد آورد ایشان را امور آخرت و رحیل به سوی پروردگار خود، و انذار کند ایشان را به روزی که «ینادون من مکان قریب» (41/فصلت؛ ۴۴) و «تنشق الارض عنهم سراعا» (مریم/۱۹؛ ۹۰) و هدایت کند ایشان را به طریق مستقیم»(همان).

۳٫ «عبادات را برای مردم قرار دهد و عبادات یا وجودی است و نفعش به همان عبادت کنندگان اختصاص دارد، مانند اذکار و صلوات که ایشان را حرکت می دهد به سوی خدا یا نفعش به دیگران نیز سرایت می کند، مانند قربانی ها و زکوات و صدقات و یا عدمی است و نفعش مخصوص به همان ها است، مانند صوم یا تعدی به دیگران نیز می کند، مانند کف اذیّت از افراد نوع و جنس و صمت»(همان؛ ص۵۵۸).

۴٫«سنت قرار دهد از برای ایشان سفرهایی را که حرکت کنند در آن سفرها از خانه های خود برای (و سبب غایی) طلب رضای پروردگار خود و متذکر شوند روزی را، که از قبور به سوی پروردگار می جهند، پس زیارت کنند هیاکل (نمادها) و معبد الهیه (نمودها) و مساکن انبیاء (مکان های مقدس) و امثال آنها را، یعنی مانند قرار دادن حج و زیارت مساکن انبیاء و امثال آنها»(مبدأ و معاد؛ ص۵۵۸). ۵٫«برای ایشان قرار دهد عباداتی که (به سبب آنها) مجتمع گردند بر آنها، مانند جمعه و جماعات، تا آنکه («فیکسبون- مع المثوبه – الایتلاف و المصادفات و التودد»؛ ص۸۱۷) کسب کنند، علاوه بر مثوبات، الف.ایتلاف (همگرایی و هماهنگی مدنی) و ب.مصادفات(همکاری مدنی) و ج.تودّد(دوستی مدنی: غیرخواهی و خیر خواهی مدنی؛ همبستگی و پیوستگی مدنی) را. و باید که عبادات مقررّه بر سبیل تکرار باشد از برای محکم نمودن، و الا فراموش می کنند و مهمل می گذارند»(مبدأ و معاد؛ ص۵۵۸).

سوم.ساماندهی ساختار سلسله مراتبی مدنی

«چنان که برای همه خلیفه هست که واسطه است میان ایشان و حق تعالی، باید که برای هر اجتماع جزئی والیان (ولات) و حکامی باشند از جانب آن خلیفه و ایشان پیشوایان (امامان) و علماء اند».(همان، ص۵۵۹).

ب.کارآمدی ساختاری

کارآمدی کنشی:

کارآمدی حقوقی و قانونی(مقننه)-کارامدی سازمانی و اداری(مدیریت اجرایی کشور و نظام)

خط مشی سیاسی(سیاست کاربردی)-مدیریت اجرایی سازی و جاری سازی

فصل هفتم.«سیاسات و ریاسات مدنی»(همان، صص۲-۵۶۰):

ج.کارآمدی راهبردی

کارآمدی روش بیرونی: چشم انداز و سیاست ها):

کارآمدی راهبرد ساختاری

فصل دهم.«اسرار شریعت و حکمت تکالیف»(همان؛ ص۵۵۷).

دیگری. کارآمدی کلان بخشی، زیربخشی، میان بخشی و فرابخشی:

کارآمدی بخش های سه گانه مدنی: کارآمدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛

الف.کارآمدی توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی

ب. کارآمدی تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی و تضمین آرامش مدنی.

فصل یازدهم.«تفصیل منافع اعمال مقربه به حق تعالی»(همان؛ صص۵-۵۷۰).

برآمد (رسایی و سازواری ذاتی- درون زادی) کارآمدی: بهره وری و اثربخشی

فصل دوازدهم.«مقصود شرایع: عمارت منازل طریق الی الله و کیفیت زاد و استعداد به اخذ سلاح برای دفع قطاع طریق»(همان، ص۸-۵۵۶):

انتهای پیام/

کد خبر : 62355
تاريخ ثبت خبر : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۰۹:۱۵
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)